fbpx

Cloze Type (Additional Exercise 3)

➡️ စာေမးပြဲတြင္ Cloze Type  ေမးခြန္းမၽားကို (၁၀)မွတ္အရင္ ရေအာင္ ေျဖဆိုပါ

➡️(၁၀)မွတ္အထက္ရမွတ္သည္ ကိုယ့္အမွတ္စုစုေပါင္းကို အမွတ္(၆၀)အထက္ ေက်ာ္ေစႏိုင္မည့္ အမွတ္ျဖစ္သည္

➡️ ေလ့ကၽင့္ေနစဥ္တြင္ အမွတ္နည္းမည္ကို မစိုးရိမ္ပါႏွင့္။လ့ကၽင့္မႈမၽားလာျပီး ေျဖဆိုနည္းမွန္ကန္လာလၽွင္ အမွန္မၽားလာပါလိမ့္မည္

 

DIFFICULTY LEVEL – 3/5

✔️ ဤ ေမးခြန္းသည္ ခက္ခဲမႈအဆင့္ 3/5 ရွိသည္

✔️ အနည္းဆံုး(၁၀)မွတ္ရ ေအာင္ ေျဖဆိုသင့္ပါသည္

 

Vitamin E

.

Daily Vocab (12)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Disguise = ?

➡️I used a smile to disguise my anger towards my boss.

➡️What kind of costume will you use to disguise your identity at the party?

➡️The suspect wore a wig and hat to disguise herself.

➡️Do you think I can disguise the odor of alcohol by eating a piece of peppermint?
Compromise = ?

➡️In a monetary compromise, the debtor agreed to pay the bill in full if the lender gave him a payment plan.

➡️It will take a last-minute compromise between the two political parties to avoid a government shutdown.

➡️After the union representatives and the school board reached a compromise, teachers were allowed to return to the classroom.

➡️Because our hotel room was not ready two hours after check-in time, the manager gave us a free upgrade as a compromise.
Render = ?

➡️His rudeness rendered me speechless.

➡️New technology has rendered my old computer obsolete.

➡️Depression can render a person helpless.

➡️Both passengers were rendered unconscious in the accident.
explicit = ?

➡️I gave her very explicit directions how to get here.

➡️She was very explicit about what she thought was wrong with the plans.

➡️Because the agreement was over forty pages long, it took me a long time to read the explicit terms of the divorce settlement.

➡️The label on the pesticide container gives explicit instructions on what one should do in case of accidental consumption
Sophisticated = ?

➡️When Jackie reads books, she prefers to read sophisticated novels and not trashy romance books.

➡️The event will focus on some of Plato’s theories and is best suited for sophisticated adults.

➡️Because I prefer comedy movies, I turned down my friend’s offer to see the sophisticated French film.

➡️While the art exhibit was supposed to be a sophisticated event, it came across more as a dull function with childish pictures.

Daily Vocab (11)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Disputable = ?

➡️ It's claimed that they produce the best athletes in the world but I think that's disputable.

➡️ He made some very disputable claims about his record.

➡️He earned this disputable title by his thoughtful approach to critical issues and the undeniable distinction of his critical practice.

➡️The referee's decision was disputable.
Harness = ?

➡️They are developing a technique to harness the energy of the sun.

➡️Thoughts cannot be united, but to harness all these thoughts together is what we need!

➡️We can harness the power of the wind to make electricity.

➡️We must harness the skill and creativity of our workforce.
Loathe = ?

➡️I loathe my husband for cheating on me!

➡️"Do you like fish?" "No, I loathe it."

➡️I loathe having to sit in the waiting room for hours.

➡️If you loathe your job so much, then go work somewhere else!
Compensate = ?

➡️Jeff put in extra hours this afternoon to compensate for his late arrival to work this morning.

➡️Landscapers love working for me because they know I will compensate them handsomely for their work.

➡️I took her swimming to compensate for having missed out on the cinema.

➡️The beautiful weather compensates for the difficult journey.
Merely = ?

➡️The knight wondered how he, being merely a man, could hope to defeat the dragon.

➡️Being merely a merchant, the man was honored when the King requested to see him.

➡️Merely watching a video about a subject does not make you an expert.

➡️Having merely a small stock of food, he could not help but worry he would run out too soon.

Daily Vocab (10)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Ridiculous = ?

➡️Don't be so ridiculous! I can't possibly afford to go on holiday.

➡️It's ridiculous to expect a two-year-old to be able to read!

➡️The notion of living forever is ridiculous, as it has been proven impossible for thousands of years already.

➡️I think that continuing a relationship with someone that clearly does not care for you is ridiculous.
Ubiquitous = ?

➡️The phrase “going green” is one of the latest ubiquitous phrases being tossed around by corporations.

➡️In the summer months, tourists are ubiquitous at every beachfront hotel in Florida.

➡️If you have not noticed, computers are everywhere and have become ubiquitous in everyday life.

➡️Since my sister loves the color pink, she made sure the hue was ubiquitous during her wedding.
Supersede = ?

➡️ Most of the old road has been superseded by the great Interstate highways.

➡️ TV superseded radio by the 1980s.

➡️ The old professors were superseded by younger scholars.

➡️ In time, the features of the smartphone may supersede those of the personal computer.
Conspire= ?

➡️Some poor people believe politicians conspire to keep them in dire financial straits.

➡️When Henry won the lottery, he became paranoid his relatives would conspire to take his money.

➡️The students have decided to conspire to steal the test answers.

➡️He felt that his colleagues were conspiring together to remove him from his job.
nascent = ?

➡️His recently acquired nascent skill lacks a proven record.

➡️Online dating has gone from a nascent idea to an established concept that helps millions of people find love.

➡️The obstetrician said the nascent embryo is too small to see right now.

➡️Currently, there are no families living in the nascent community that was just built around the corner.

➡️Since the nascent restaurant has only been open for two weeks, it does not have printed copies of its menu yet.

Daily Vocab (9)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Anticipate = ?

➡️It's always best to anticipate a problem before it arises.

➡️At this stage we can't really anticipate wh at will happen.

➡️Are you anticipating a lot of people at the party tonight?

➡️We had one or two difficulties along the way that we didn't anticipate.
Disillusion = ?

➡️We expected so much but we were disillusioned with the result.

➡️I'm sorry to disillusion you, but pregnancy is not always wonderful - I was sick every day for six months.

➡️Many voters who once loved the president have now become disillusioned with his ideals.

➡️Because Hank often heard his parents arguing as a child, he became disillusioned with the idea of marriag
Intuition = ?

➡️I have an intuition that she doesn't like me.

➡️I've got an intuition that there's something wrong with her.

➡️Having decades of experience, his intuition told him that something was not quite right.

➡️When her child is involved, a mother’s intuition will often allow her to perceive things that others might miss.
Ludicrous = ?

➡️Because John is too lazy to work, his dream of becoming a billionaire is quite ludicrous.

➡️The ludicrous movie is about a dog that becomes the president of a country.

➡️He looked ludicrous in that suit! Everyone at the party were laughing at him.

➡️The gigantic yellow hat looked ludicrous on the man’s tiny head.
Exasperate = ?

➡️The company is heavily reliant on the baby market.

Prepositions (Additional Exercise 5)

➡️Prepositions မၽားကို အလြတ္မွတ္သည္ထက္ ပံုမွန္ ေလ့ကၽင့္သြားလွၽင္ ေျဖဆိုနည္းသိျပီး နားလည္လာပါလိမ့္မည္

➡️ေမးခြန္းမၽားကို ေျဖဆိုျပီးလွၽင္ Finish Quiz ႏွင့္ View Questions ကိုႏွိပ္၍ အေျဖတိုက္ႏိုင္ပါသည္

 

.

Prepositions (Additional Exercise 4)

➡️Prepositions မၽားကို အလြတ္မွတ္သည္ထက္ ပံုမွန္ ေလ့ကၽင့္သြားလွၽင္ ေျဖဆိုနည္းသိျပီး နားလည္လာပါလိမ့္မည္

➡️ေမးခြန္းမၽားကို ေျဖဆိုျပီးလွၽင္ Finish Quiz ႏွင့္ View Questions ကိုႏွိပ္၍ အေျဖတိုက္ႏိုင္ပါသည္

 

.

Tenses (Additional Exercises 4)

➡  ေလ့လာထားျပီးေသာ Tenses (၁၂)မၽိဳး လံုးကို ေျဖဆိုရပါမည္

➡ စာေမးပြဲတြင္ အေျဖမၽားကို ေရးသားရာတြင္ အတို (Short Form) မေရးပါႏွင့္
➡ ( I don’t know )
✅ ( I do not know )

➡ Exercise ကို ေျဖျပီးလၽွင္ Finish Quiz ႏွင့္ View Questions ကိုႏွိပ္ပါ။ အေျဖမွန္၊မွားႏွင့္ ရွင္းလင္းခၽက္မၽား ေပၚလာမည္

 

 Tenses မၽားကို ေျဖဆိုရာတြင္ ေအာက္ပါ အခၽက္မၽားကို သတိျပဳပါ

 1. ကြက္လပ္တြင္ ျဖည့္မည့္ Verb အခၽိန္ကာလႏွင့္ အဓိပၸာယ္အရ သံုးရမည့္ Tense ကို ေရြးျခယ္ပါ။

2.Subject ႏွင့္ ျဖည့္ရမည့္ Verb ကို  ၾကည့္၍ Active (သို႕) Passive စဥ္းစားပါ။

3. ေရွ႕မွ Subject အနည္း၊ အမၽား ကို ၾကည့္၍Subject – Verb Agreement ညွိပါ။

 

.

Tenses (Additional Exercises 3)

➡  ေလ့လာထားျပီးေသာ Tenses (၁၂)မၽိဳး လံုးကို ေျဖဆိုရပါမည္

➡ စာေမးပြဲတြင္ အေျဖမၽားကို ေရးသားရာတြင္ အတို (Short Form) မေရးပါႏွင့္
➡ ( I don’t know )
✅ ( I do not know )

➡ Exercise ကို ေျဖျပီးလၽွင္ Finish Quiz ႏွင့္ View Questions ကိုႏွိပ္ပါ။ အေျဖမွန္၊မွားႏွင့္ ရွင္းလင္းခၽက္မၽား ေပၚလာမည္

 

 Tenses မၽားကို ေျဖဆိုရာတြင္ ေအာက္ပါ အခၽက္မၽားကို သတိျပဳပါ

 1. ကြက္လပ္တြင္ ျဖည့္မည့္ Verb အခၽိန္ကာလႏွင့္ အဓိပၸာယ္အရ သံုးရမည့္ Tense ကို ေရြးျခယ္ပါ။

2.Subject ႏွင့္ ျဖည့္ရမည့္ Verb ကို  ၾကည့္၍ Active (သို႕) Passive စဥ္းစားပါ။

3. ေရွ႕မွ Subject အနည္း၊ အမၽား ကို ၾကည့္၍Subject – Verb Agreement ညွိပါ။

 

.

Tenses (Additional Exercises 6)

➡  ေလ့လာထားျပီးေသာ Tenses (၁၂)မၽိဳး လံုးကို ေျဖဆိုရပါမည္

➡ စာေမးပြဲတြင္ အေျဖမၽားကို ေရးသားရာတြင္ အတို (Short Form) မေရးပါႏွင့္
➡ ( I don’t know )
✅ ( I do not know )

➡ Exercise ကို ေျဖျပီးလၽွင္ Finish Quiz ႏွင့္ View Questions ကိုႏွိပ္ပါ။ အေျဖမွန္၊မွားႏွင့္ ရွင္းလင္းခၽက္မၽား ေပၚလာမည္

 

 Tenses မၽားကို ေျဖဆိုရာတြင္ ေအာက္ပါ အခၽက္မၽားကို သတိျပဳပါ

 1. ကြက္လပ္တြင္ ျဖည့္မည့္ Verb အခၽိန္ကာလႏွင့္ အဓိပၸာယ္အရ သံုးရမည့္ Tense ကို ေရြးျခယ္ပါ။

2.Subject ႏွင့္ ျဖည့္ရမည့္ Verb ကို  ၾကည့္၍ Active (သို႕) Passive စဥ္းစားပါ။

3. ေရွ႕မွ Subject အနည္း၊ အမၽား ကို ၾကည့္၍Subject – Verb Agreement ညွိပါ။

 

Tenses M (3/14)

.