fbpx

Daily Vocab (28)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Devastation = ?


➡️Causing great devastation, the tsunami swept through the city and 
swallowed it whole.


➡️The devastation caused by the hurricane was unmatched by any 
other storm.


➡️Looking at the devastation around him, the man was shocked by 
how much damage had been done to the city.


➡️Puerto Rico and several of the other islands were left in a state of 
utter devastation after a hurricane raged through.

Compassionate = ?


➡️The compassionate man donated half of his yearly salary to local 
charities.


➡️During times of great tragedy, compassionate people reach out to 
help those in need.


➡️Mother Teresa was a very compassionate woman who spent her life 
caring for the sick and the hungry.


➡️In a compassionate move, the warden let the inmate leave the 
prison to visit his dying mother.

Spawn = ?


➡️The new economic freedom has spawned hundreds of new small businesses.


➡️Her death spawned countless films and books.


➡️Big earthquakes tend to spawn smaller aftershocks that continue to rock the area for several hours or days.


➡️The plan for the hotel went on to spawn several other similar blueprints.

Kindle = ?


➡️The mother hoped the prison inmate's speech would kindle her son to change his rebellious ways.


➡️For homework, we were asked to bring in newspaper articles to kindle class discussion.


➡️The purpose of the technology summer camp is to kindle young people to create their own technological wonders.


➡️As a sociology teacher, my job is to kindle my students’ interests in the cultures of the world.

Trigger = ?


➡️Anxiety has been known to trigger asthma attacks.


➡️Because Joe is in an irritable mood, it won't take a lot to trigger his anger.


➡️Do not let your depressive emotions trigger a craving for food when you are not hungry.


➡️If you don't dress warmly in the winter, the cold temperatures could trigger a serious health condition called hypothermia.

Daily Vocab (27)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Controversial = ?


➡️He was criticized for voicing such a controversial opinion.


➡️President Bush’s decision to go to war in the Middle East is often regarded as a controversial decision that some support while others do not.


➡️Almost every decision the President makes in the United States is controversial, since no one ever universally agrees on anything.


➡️Immigration is often an extremely controversial topic in the United States, with people on both sides of the issue never agreeing with one another.

Intrinsic = ?


➡️A man with a generous heart can see the intrinsic value in something which looks worthless to others.


➡️Because my grandmother made that doll, it has a lot of intrinsic meaning to me.


➡️Most mothers have this intrinsic need to protect their children at all costs.


➡️If students want to accomplish their academic goals, they must have the intrinsic motivation to push themselves.

Overrated = ?


➡️I think I overrated him; he can't handle a senior job.


➡️To him, television's unique mysteries were overrated anyway.


➡️Success in the eyes of others is an overrated achievement.


➡️Life in the wild is vastly overrated.

 Evaluate = ?


➡️The quiz serves to evaluate students' knowledge of medication indications, dosages, monitoring, and side effects.


➡️In Scotland, police were concerned enough to activate a nationwide intelligence centre to evaluate the terrorist threat north of the Border.


➡️Taking no time to evaluate her own injuries, Zoe quickly sped down the road and took a wide turn down another street.


➡️Another approach is to evaluate patients when their symptoms and signs raise the index of suspicion of depression.

Foster = ?


➡️Listening to music always helped him to foster new ideas.


➡️You should make sure to foster friendliness and opening in your children.


➡️You cannot foster a relationship if one party is unwilling to cooperate.


➡️His mother always worked to foster compassion in him.

Daily Vocab (26)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Privileged = ?


➡️He comes from a very privileged background.


➡️The town attracts people who are wealthy and privileged.


➡️Those in authority were in a privileged position.


➡️I consider myself highly privileged to have this opportunity.

Rigorous = ?


➡️To gain entry into any Special Forces unit in the military, you must push through rigorous testing.


➡️Unless you get a truly rigorous workout, you should not expect to see any results.


➡️With rigorous commitment to his studies, the student was able to pass with an A.


➡️A good rigorous scrubbing will help to clean up most stains.

Commendable = ?


➡️Gilbert acted with commendable energy when attempting to stamp out the fighting on his team.


➡️The final draft of Simon’s book was commendable, and deserving of special mention.


➡️While commendable for what it tries to accomplish, the lunch program still must be terminated because it is too limited in scope.


➡️It is not commendable to convince my daughter to take the wheel because she does not have a license to drive.

Assert = ?


➡️The lawyer will assert his client’s innocence despite the overwhelming evidence against him.


➡️In court, the woman will assert the police officer sexually harassed her during the traffic stop.


➡️It was difficult for the shy young woman to assert herself in class.


➡️In his speech the political candidate will assert he is the best man for the presidency.

Convey = ?


➡️Hopefully the Valentine’s card will convey the deep feelings I have for my boyfriend.


➡️My daughter often rolls her eyes to convey her displeasure.


➡️The nerves convey messages to the brain in order to trigger responses.


➡️When my husband wears his red tie, he is trying to convey an image of power and confidence.

Daily Vocab (25)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Superfluous = ?


➡️In the age of technology, sending letters by postal mail seems superfluous to me.


➡️Isn't it superfluous to have 20 pairs of shoes when you only wear the same 5 pairs?


➡️Syrup on pancakes is normal but to have syrup on the side too seems a bit superfluous.


➡️"Writing more than the required 25 pages for this research paper is superfluous," said our professor.

Serendipity = ?


➡️The lottery is something one wins by serendipity not by design.


➡️When it comes to capturing the perfect picture, it is all about erendipity.


➡️The paparazzi relied on serendipity to figure out which hotel entrance the celebrity would use.


➡️Although Jeremiah is known for being unlucky, he did once have the serendipity of being chosen as one of the city’s most exciting young people.

Salient = ?


➡️When I look at the house for sale, salient defects such as the broken windows stare back at me.


➡️The salient feature on Johnny’s face is his huge nose.


➡️As Janet debated which car to buy, she realized price was the most salient factor in her decision.


➡️Without all of the salient data, it will be impossible for the accountant to prepare your tax returns.

Predilection = ?


➡️Gregory goes out to watch birds daily so I assume he has a predilection for the hobby.


➡️Since she has a sizable art collection, her predilection for art is apparent.


➡️Ever since she was a child, she has had a predilection for spicy food.


➡️But for him the first rule of judging was to set aside personal predilection.

Proficient = ?


➡️Because Kurt is a proficient programmer, he earns a high salary for his work.


➡️Danielle earned a low grade in algebra because she is not proficient in the subject.


➡️As an interpreter for the United Nations, Sarah is proficient in a number of languages.


➡️Although my son thinks he is a proficient driver, he has failed his driver’s exam twice.

Prepositions Notes

➡️ Prepositions မ်ားကို တစ္ေနရာထဲမွာ အလြယ္တကူ ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ စုစည္းေပးထားပါသည္

➡️ Prepositions မ်ားသည္ က်က္မွတ္ေနရံုႏွင့္ မလုံေလာက္ပါ

➡️ Exercises မ်ားကို ပံုမွန္ေလ့က်င့္ ေျဖဆိုသင့္ပါသည္

Prepositions Notes (Time, Place & Direction)

Preposition Combinations

Daily Vocab (24)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Stipulate = ?

➡️The owners may stipulate a huge deposit as a condition of the purchase agreement.

➡️Before I agree to close the deal, I must stipulate a few requirements that must be met before I sign on the dotted line.

➡️The contracts of the baseball players stipulate they must attend all practices and games.

➡️The software company’s policies stipulate employees must take two fifteen-minute breaks a day.

Frustrated = ?

➡️I was frustrated by the long check-out line and irritated even more by the lack of cashiers.

➡️After several days with no running water, the frustrated citizens contacted the local news to express their irritation.

➡️The upset shopper was frustrated by the expensive store prices and ended up leaving without purchasing the over-priced goods.

➡️Frustrated by the difficult math problem, Tamara slammed down her pencil and crumbled up her paper.

Plethora = ?

➡️I don’t see why my mother wants more shoes when she already has a plethora of them.

➡️He eagerly accepted the job because it came with a plethora of opportunities.

➡️Even though the store claimed to have a plethora of bargains, my mother and I were unable to find a good deal.

➡️Despite the plethora of movies offered by the video store, Jason always rents the same movie over and over again.

Nuisance = ?

➡️Until Jill planted a vegetable garden, she never knew a raccoon could be such a nuisance.

➡️The ants in the kitchen are becoming quite a nuisance.

➡️According to my doctor, my back pain is simply a nuisance and not a symptom of another illness.

➡️The bee was a huge nuisance as it kept buzzing around the picnic table.

Speculation = ?

➡️Although he wasn’t one hundred percent sure who committed the crime, speculation led the police chief to hone in on a suspect.

➡️Through mere speculation, the scientist formed a half-baked theory about why the plants weren’t growing.

➡️The news reports were written based on speculation and contained few proven facts.Daily Vocab (23)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Implacable = ?

➡️Even after being offered a free gift card, the angry customer remained implacable.

➡️There was nothing Jason could do to please his implacable ex-wife.

➡️Although the lawyer apologized for being late to court, he was still fined by the implacable judge who did not appreciate his tardiness.

➡️The students were not happy about their teacher’s implacable policy of not accepting late homework.

Impudent = ?

➡️In spite of the incessant stream of impudent questions, Mrs. Brown managed to hold on to her composure and finish the lesson on sex education.

➡️The impudent court jester was able to get away with insulting the royal family when anyone else would have lost their head.

➡️His story was a lot of impudent nonsense, but at least it was entertaining.

➡️His impudent behavior was a constant source of frustration for his mother.

Vulnerable / Invulnerable = ?

➡️The poorly built castle was vulnerable to attack.

➡️When the con man looked for targets, he always looked for vulnerable people.

➡️Because the teen thought he was invulnerable and incapable of getting hurt, he decided to jump off the roof of his parents’ house.

➡️According to the comic book, the invulnerable superhero cannot be hurt by bullets.

Oblivious = ?

➡️The huge dog closed its eyes and appeared oblivious to the crawling baby.

➡️How could the rich man be oblivious to the hungry man asking him for a dollar?

➡️As Gene rapidly ate his dinner, he seemed oblivious to the taste of the burnt food.

➡️The absent-minded couple acted oblivious to the mess their child made in the restaurant.

Refurbish = ?

➡️My dad’s hobby is buying classic cars so he can refurbish them.

➡️We wanted to refurbish the garage into an extension of the living room.

➡️As an artist, I am always searching flea markets for junk that I can refurbish.

➡️The community voted to refurbish the now defunct train tracks into a garden.Daily Vocab (22)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Stern = ?

➡️Although our camp counselor is soft and fun loving, he can get mean and stern if provoked.

➡️The cop gave Sheryl a stern warning that if she was caught speeding again, she would lose her license for a year.

➡️The art gallery drew stern criticism for running a funding campaign despite having millions in existing pledges.

➡️The old man’s stern, fatherly gaze gave us a feeling of security, despite the fact that he could barely rise out of bed.

Reckless = ?

➡️The reckless driver did not stop at the red light.

➡️Because several people were injured, the stunt man’s act was considered reckless.

➡️Reckless people do not think about others before they act.

➡️His parents were there to make sure that he did not make a reckless choice when it not wearing a seat belt inside the vehicle.

Vandalize = ?

➡️The invaders vandalized the museum.

➡️The pay phone had been vandalized and wasn’t working.

➡️A few days later, the house was ruthlessly, mercilessly, vandalized.

➡️I moved to the second one, still no lock in there. Are customers here like to vandalize public properties too?

Indulge = ?

➡️John and I always indulge in a luxury cruise after we receive our tax refunds.

➡️Because Jane’s parents indulge her every whim, she believes she can have anything she wants.

➡️Indulge in the finest pampering at the hotel spa.

➡️Although I often indulge in my favorite chocolates, I maintain a healthy weight by exercising daily.

Dismay = ?

➡️I felt a great deal of dismay when the author killed off my favorite character.

➡️When the actor killed himself, he left many fans paralyzed with dismay.

➡️The broken car window was cause for dismay.

➡️To the dismay of the police, the bank robbers were able to escape.Daily Vocab (21)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Shrewd = ?

➡️It takes a shrewd analyst to really make a killing in the stock market.

After some shrewd shopping, Marla took the extra money she saved on furniture and went on a tour of Ireland.

As a motivational speaker, Clark is a shrewd manipulator of human emotions.

Ed is a shrewd deal maker; he has sold more cars per year than any salesman in the dealership’s history.

Myriad = ?

➡️Kelly and Clint discuss myriad topics on their talk show.

➡️In Las Vegas, it seems as if there are myriad casinos on 
every street.

➡️Anyone can speculate on the myriad economic issues that are destroying this country.

➡️Because Jason is recovering from a stroke, he has myriad prescriptions to take.

Novice = ?

➡️The bike race is only for novice riders who have never 
participated in a professional race.

➡️Because Mary Catherine is a new arrival to the convent she is viewed as a novice by her peers.

➡️The novice actor missed cue after cue.

➡️Since the novice teacher was not skilled at writing lesson plans, her daily lessons usually lacked content and interactive activities.

Nuance = ?

➡️Please be quiet so I can hear every nuance of the song!

➡️Looking closely, I could see a nuance of color in her red 
skirt.

➡️In order to learn about the birds, the scientists have to keep track of every nuance which makes the birds different from one another.

➡️Although I have not seen Helen in fifteen years, I can still recall every nuance of her voice.

Disregard = ?

➡️You should never disregard warning labels and signs, because these are usually put in place to keep you safe from hazards.

➡️A young child will likely get in big trouble if he has the audacity to disregard the things his parents tell him to do.

➡️You cannot be in the Army if you plan to disregard the orders of your superiors, as insubordination is not allowed in that organization.

➡️To disregard the wisdom of your elders is begging for trouble in the future, as you should always take the experiences of people older than you into account.Daily Vocab (20)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Incisive = ?

➡️The teacher’s incisive tone made it clear that she was done playing games.

➡️One incisive insult is much more powerful than an barrage of name-calling.

➡️His explanation was pointedly incisive, leaving absolutely no room for doubt.

➡️With his unmatched wit and incisive remarks, the comedian attracted many fans.

Indolent = ?

➡️Because I enjoy being indolent, there is nothing I find more pleasant than relaxing in bed.

➡️My indolent daughter waited until the last possible day to start her lengthy research paper.

➡️Although Hank can be indolent on his days off, he always gives one hundred percent at work.

➡️The fact Aileen never got up before noon told everyone she was an indolent person.

Inept = ?

➡️The teenager was an inept driver who could not back out of his driveway without hitting something.

➡️Although Janet had gone to cooking school for two years, she was still an inept cook.

➡️The inept detective could not see the most obvious clues.

➡️The inept attorney did not know how to properly address the judge.

Inhibit = ?

➡️Medication was prescribed to the patient to inhibit the growth of any bacteria that might have been lingering in her stomach.

➡️Next weekend, we will install a fence to inhibit our dogs from being able to roam around the neighborhood.

➡️Some workers were inhibited from speaking by the presence of their managers.

➡️This drug inhibits the growth of tumours.

Innate = ?

➡️Unlike both of her sisters who adore children, Elise does not have an innate desire to raise a family.

➡️While I am naturally shy, my sister has the innate ability to charm everyone she meets.

➡️Marilyn’s innate piano talent allowed her to play complicated pieces before she was six years of age.

➡️Although some medical conditions are caused by factors outside the human body, others occur as a result of innate genetic defects.