fbpx

watu

1. Last Visit  – 07/11/10

Patient History

Mr David Taylor, 38 years old, married, 3 children

Writing Task

Write a referral letter to Orthopaedic Surgeon, Dr.James Brown: 1238 Gympie Road, Chermside, 4352.


Question 1 of 1

Daily Vocab (32)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Elicit = ?


➡️The police chief hoped to elicit the truth about the missing evidence from the corrupt officer.


➡️Despite the event planner’s hard work, the fundraiser did not elicit the donations needed to keep the shelter open.


➡️Although I tried, I was unable to elicit any information from my husband about my birthday gift.


➡️Surprisingly, the gruesome images of the murder did not elicit any feelings of sympathy from the killer.

 Dispel = ?


➡️When the president made his speech about the state of the country’s security, he hoped his words would dispel public fears.


➡️The director of the disease center gave a press conference to dispel the myths about the Ebola virus.


➡️Although Peg knew Sam had been in prison for assault, the knowledge was not enough to dispel the adoration she felt for him.


➡️The National Guard was sent into the town to dispel the violent protests.

Intermittent = ?


➡️When the cops arrived, the loud intermittent noise had stopped.


➡️The baby’s crying is intermittent and can occur at anytime.


➡️Since the power outages are intermittent, I am not sure If you have enough time to cook your dinner.


➡️The holiday lights are intermittent and flicker on and off constantly.

Prejudiced = ?

➡️Because he is prejudiced, the man dislikes Hispanic people before he even gets to know them.

➡️Prejudiced opinions are not tolerated in our diverse community, and we refuse to allow people to spew biased hatred.

➡️Since his father is prejudiced against African American, Terry was afraid to admit he had a black friend.
Ingenious = ?

➡️American scientists had no idea how to achieve nuclear detonations, but the ingenious input of German scientists helped them complete history’s deadliest weapon.

➡️Our captain’s ingenious plan would allow us to sneak around the enemy and capture the objective without a fight.

➡️Johnny is so ingenious - he can make the most remarkable sculptures from the most ordinary materials.

➡️Many fish have ingenious ways of protecting their eggs from predators, - mostly other fish.

Daily Vocab (31)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Banish = ?


➡️After the war is over, the king will banish the rebels from his kingdom.


➡️With a few words of encouragement, my husband managed to banish my fears.


➡️The newly installed government will banish the fallen dictator to a remote island.


➡️The warden is going to banish the disruptive prisoner to an isolation unit.

Bleak = ?


➡️Jim has been drinking a lot of beer lately because of his bleak job situation.


➡️To the young girl, her upcoming marriage to the elderly man signaled a bleak future.


➡️The yard looks incredibly bleak without any plants.


➡️Since Sarah is not taking her antidepressants, she has a bleak outlook on life.

Tempt = ?


➡️As the CEO tried to tempt the expert software programmer with a high-paying job and excellent benefits, the man decided to stay loyal to his current employer.


➡️A bad stranger may try to tempt young children with candy so that the children will be close enough to their car to kidnap them.


➡️Since the long meeting after work was frowned upon by many of the workers, the boss tried to tempt them to attend the meeting with an array of yummy refreshments.


➡️When my friend asked me to go with her to see the latest Star Wars movie, the offer did tempt me to call into work sick.

Plea = ?


➡️The woman made a panicked plea to the police to find her kidnapped son, but all they could do was promise to try their hardest.


➡️I made a plea to the student council to change their minds about the festival theme, but they ignored my plight entirely.


➡️The defense made a plea to the jury to see the innocence of their client, but there’s no way of knowing what their decision will be.


➡️A young child will often make a plea to their parents to get a new toy, but their begging rarely manages to convince an adult.

Rudimentary = ?


➡️Even though the information seems rudimentary, a review of the basics now and then will ensure that you will respond appropriately in emergency situations.


➡️Because she didn’t meet the rudimentary requirements for her secretarial skills, her name was removed from the list of prospective employees.


➡️The business plan is still in its rudimentary stages, but at this point your product looks like it could be a game-changer.


➡️If you take a rudimentary approach to even the most difficult problem, you will find that it becomes less overwhelming.

Daily Vocab (30)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Laden = ?


➡️The party table is laden with assorted snacks and beverages.


➡️Although the suitcase appears laden, I think I can squeeze in one more pair of shoes.


➡️Processed foods are often laden with chemicals harmful to the human body.


➡️Because the box was laden with building materials, it required the efforts of two construction workers to move it.

Linger = ?


➡️After school some students always linger around the building to talk to their friends.


➡️The convenience store owner gets irritated when young people linger outside his store.


➡️Because I do not want to linger in a vegetative state, I have signed a directive that indicates my wishes.


➡️The school bus will not linger so it is important you arrive at the bus stop on time.

Lame = ?


➡️Lame in his feet, the once energetic man was no longer able to move around.


➡️Cruel children made fun of the wheelchair bound boy’s lame limbs.


➡️The lame boy was determined to find a way to play with the other children despite his disabled feet.


➡️Tired of being held back by her lame legs, the woman sought a specialist that might be able help with surgery.

Lure = ?


➡️The hunter used apples to lure the deer out into the clearing.


➡️During the sale, the manager was able to lure customers into the store by offering thirty percent off.


➡️The kidnapper was able to lure the small child into his van by offering her candy.


➡️Using candy and ice cream, the creepy men tried to lure young children into the white van.

Besiege = ?


➡️On Black Friday, customers will besiege store employees with thousands of product requests.


➡️The homeless people will often besiege tourists with their pleas for money.


➡️If you don’t want the flea market vendors to besiege you with offers, continue walking when they try and move in front of you.


➡️Journalists cannot wait to besiege the president with questions about his mistress.

Daily Vocab (29)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Predisposition = ?


➡️Because my mother suffered from depression, I have a genetic predisposition to the condition.


➡️Janice has a predisposition to heart disease because she is overweight.


➡️Although Jeff was raised by an abusive father, he does not have a predisposition to violence and is a very kind man.


➡️Angie regularly checks her breasts for lumps because she has a predisposition to breast cancer.

Allay = ?


➡️A good teacher will work hard to allay the concerns of a new student.


➡️Last night, I spent over an hour trying to allay my daughter’s fears about the boogieman.


➡️Jim hoped a doctor’s diagnosis would allay his worry about the rash on his arm.


➡️Even though the president has apologized for his lack of action during the crisis, his statement has done nothing to allay public anger.

Appreciate = ?


➡️As an art dealer, the man can appreciate fine pieces and see their worth in a way that others can’t.


➡️I appreciate and am thankful for my mother’s efforts to help me with my newborn baby.


➡️Few really appreciate their ability to walk, only seeing how blessed they were once the ability is gone.


➡️We appreciate fine dining and like to eat at first-rate restaurants whenever we can.

Awful = ?


➡️An awful plague took over the city and thousands of people died from the sickness.


➡️The traffic downtown is awful, with most lanes having been at a standstill for hours.


➡️I heard the awful news of my cousin’s death through a Facebook posting about the tragedy.


➡️The loud and awful noise coming from the freezer told us that something was horribly wrong with it.

Adversity = ?


➡️Because of the five-year drought, the farmer experienced a long period of adversity.


➡️The disabled athlete did not let adversity stop her from competing in the Olympics.


➡️Great leaders are those who can turn adversity into success.


➡️The millionaire escaped his childhood of adversity to become one of the wealthiest men in the country.